Страховщик должен платить всегда

Страховщик должен платить всегда

Робоча група при Верховному суді Російської Федерації здійснила розгляд проекту пленарного постанови, що стосується добровільного страхування громадянами майна. Відтепер, у відповідність з цією постановою, дія поліса автострахування пошириться на будь-яку людину, що опинилася за кермом автотранспортного засобу.

Крім того, в разі викрадення автомобіля страховик повинен здійснювати виплати в будь-якому випадку, навіть якщо власник забув ключі автомобіля в замку запалювання. Само собою, подібна ситуація викликала невдоволення з боку страхових компаній, і вони обіцяють підняти ціни на послуги страхування, щоб компенсувати можливі збитки і захистити себе від ризиків.

У тому випадку, якщо пленум Верховного суду Росії прийме цю постанову (а це може статися вже в липні) і затвердить його, то суди загальної юрисдикції мають керуватися цим документом, приймаючи рішення зі спірних і конфліктних ситуацій між автовласниками і страховиками.

Важливим аспектом є і заперечення проектом багатьох умов, нав'язування яких здійснюється з боку страхових компаній клієнтам. Так, у відповідність з документом, судом забороняється відмова з боку страховика у виплатах за полісом ОСЦПВ в тому випадку, якщо за кермом перебував чоловік, який не був у нього внесено.

На думку Верховного суду Росії, подібна позиція страхових компаній не відповідає закону про захист прав споживачів та іншим законодавчим актам. Справа в тому, що втрата товарної вартості є реальним збитком, і на відмову від її компенсації страховики не мають права. Крім цього, страхові компанії несуть також відповідальність за ремонт, який здійснюється за направленням, а також його якість.

Постанова також істотно розширює права страхувальника. Так, відтепер втрата ключів або паспорта технічного засобу не може стати підставою для відмови від виплат в рамках страхування по КАСКО.

Крім того, суд отримає право на з'ясування особи, яка заподіяла шкоду і залучення його до участі в справі, а також може здійснювати запит не тільки правил страхування, але і заяви громадянина на укладення договору по страхових послуг і страхового поліса. Верховний суд пояснює дану позицію тим, що в даних документах можуть міститися важливі з точки зору суду дані про умови укладення договору та надання послуг страхування.

Верховний суд накаже страховим компаніям перелік умов, за якими може послідувати відмова у виплаті страхового відшкодування, а страховики будуть позбавлені права на його зміну або доповнення.

Безумовно, подібні зміни допоможуть захистити автовласників від свавілля з боку страхових компаній. Тим більше, що раніше Верховним судом Російської Федерації неодноразово приймалися рішення не на користь страхових компаній.

Однак зворотним боком процесу захисту прав автовласників може стати значне подорожчання страховиками полісів КАСКО. Пов'язано це з тим, що страхові компанії будуть намагатися закласти у вартість поліса всі можливі ризики, прагнучи убезпечити себе.

Це цілком природний процес, а ціноутворення на страхові послуги залишається «на відкуп» страховиків. Тому однозначну оцінку нових рішень зможе дати тільки час і те, наскільки судовим органам і страховикам вдасться прийти до спільного знаменника.

Страховщик должен платить всегда

Рабочая группа при Верховном суде Российской Федерации осуществила рассмотрение проекта пленарного постановления, касающегося добровольного страхования гражданами имущества. Отныне, в соответствие с данным постановлением, действие полиса автострахования распространится на любого человека, оказавшегося за рулем автотранспортного средства.

Кроме того, в случае угона автомобиля страховщик должен осуществлять выплаты в любом случае, даже если владелец забыл ключи автомобиля в замке зажигания. Само собой, подобная ситуация вызвала недовольство со стороны страховых компаний, и они обещают поднять цены на услуги страхования, дабы компенсировать возможные убытки и защитить себя от рисков.

В том случае, если пленум Верховного суда России примет данное постановление (а это может произойти уже в июле) и утвердит его, то суды общей юрисдикции должны будут руководствоваться данным документом, принимая решения по спорным и конфликтным ситуациям между автовладельцами и страховщиками.

Важным аспектом является и отрицание проектом многих условий, навязывание которых осуществляется со стороны страховых компаний клиентам. Так, в соответствие с документом, судом запрещается отказ со стороны страховщика в выплатах по полису ОСАГО в том случае, если за рулем находился человек, который не был в него внесен.

По мнению Верховного суда России, подобная позиция страховых компаний не соответствует закону о защите прав потребителей и иным законодательным актам. Дело в том, что утрата товарной стоимости является реальным ущербом, и на отказ от ее компенсации страховщики не имеют права. Помимо этого, страховые компании несут также ответственность за ремонт, осуществляемый по направлению, а также его качество.

Постановление также существенно расширяет права страхователя. Так, отныне потеря ключей или паспорта технического средства не может стать основанием для отказа от выплат в рамках страхования по КАСКО.

Кроме того, суд получит право на выяснение лица, причинившего ущерб и привлечение его к участию в деле, а также может осуществлять запрос не только правил страхования, но и заявления гражданина на заключение договора по страховым услугам и страхового полиса. Верховный суд объясняет данную позицию тем, что в данных документах могут содержаться важные с точки зрения суда данные об условиях заключения договора и предоставления услуг страхования.

Верховный суд предпишет страховым компаниям перечень условий, по которым может последовать отказ в выплате страховой компенсации, а страховщики будут лишены права на его изменение либо дополнение.

Безусловно, подобные изменения помогут оградить автовладельцев от произвола со стороны страховых компаний. Тем более, что ранее Верховным судом Российской Федерации неоднократно принимались решения не в пользу страховых компаний.

Однако обратной стороной процесса защиты прав автовладельцев может стать значительное удорожание страховщиками полисов КАСКО. Связано это с тем, что страховые компании будут пытаться заложить в стоимость полиса все возможные риски, стремясь обезопасить себя.

Это вполне естественный процесс, а ценообразование на страховые услуги остается «на откуп» страховщиков. Поэтому однозначную оценку новых решений сможет дать только время и то, насколько судебным органам и страховщикам удастся прийти к общему знаменателю.

ИП не всегда должны платить страховые взносы за свое страхование (М. Иванова, "Бухгалтерия ИП", N 3, март 2014 г.)

ИП не всегда должны платить страховые взносы за свое страхование

Мы уже неоднократно рассказывали о том, в каком порядке индивидуальные предприниматели должны уплачивать страховые взносы за свое страхование*(1). Теперь пришло время поговорить о том, всегда ли коммерсанты должны платить такие взносы.

Согласно положениям Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ (далее — Закон N 212-ФЗ) самозанятые индивидуальные предприниматели обязаны платить только страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированных размерах*(2). Причем применяемый коммерсантами режим налогообложения, факт наличия дохода и ведения предпринимательской деятельности в этом случае значения не имеет. Необходимость уплаты страховых взносов наступает одновременно с фактом государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В 2014 году минимальная сумма уплачиваемых самозанятыми коммерсантами страховых вносов равна 20 727,53 руб., из них 17 328,48 руб. — взносы на обязательное пенсионное страхование, 3399,05 руб. — взносы на обязательное медицинское страхование. Заметим, что именно минимальная. Ведь коммерсанты, у которых величина дохода за расчетный период превышает 300 000 руб., в Пенсионный фонд РФ должны дополнительно платить 1% с доходов свыше 300 000 руб. При этом максимальная сумма страховых взносов, которая может быть перечислена коммерсантом в бюджет ПФР, в 2014 году равна 138 627,84 руб.

Как видно, суммы немаленькие, особенно для тех индивидуальных предпринимателей, которые временно не ведут деятельность. Поэтому их желание сэкономить на страховых взносах понятно. Но, увы, получится это далеко не у всех коммерсантов.

Действующим законодательством предусмотрено, что взять так называемый тайм-аут по уплате страховых взносов индивидуальные предприниматели могут в определенные периоды. И то только при условии, что в указанные периоды индивидуальные предприниматели не вели предпринимательскую деятельность.

Закрытый перечень периодов, в течение которых ИП вправе не уплачивать взносы за свое страхование, установлен частью 6 статьи 14 Закона N 212-ФЗ и применяется с 1 января 2013 года. Для вашего удобства мы свели такие периоды в таблицу (с. 16).

Перечень периодов, в течение которых ИП вправе не уплачивать взносы за свое страхование

Период прохождения военной службы по призыву

Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности

Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет

Период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности

Период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые представительства РФ в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений РФ (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством РФ, но не более пяти лет в общей сложности

Если в расчетном периоде были месяцы, в течение которых самозанятые коммерсанты вели свою деятельность, то им необходимо уплатить взносы пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых такая деятельность осуществлялась (ч. 7 ст. 14 Закона N 212-ФЗ).

Однако в любом случае имейте в виду следующее. Факт того, что в определенный период времени вы не занимаетесь бизнесом, необходимо подтвердить документально. Какими именно документами, мы расскажем чуть позже. А сейчас вернемся к периодам.

Как мы уже отметили выше, часть 6 статьи 14 Закона N 212-ФЗ, согласно которой предприниматели вправе не уплачивать взносы за определенные периоды, в течение которых они не вели свою деятельность, вступила в силу с 1 января 2013 года. Вместе с тем контролирующие органы и ранее придерживались подобной позиции.

Так, еще в письме от 22.03.2011 N 195/10/2-2767 Минздравсоцразвития России указало, что в период нахождения индивидуального предпринимателя в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет страховые взносы в ПФР не уплачиваются. Поддерживали такую позицию и судьи (Определение ВАС РФ от 03.04.2013 N ВАС-3550/13, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2013 N А11-1002/2012, ФАС Поволжского округа от 21.03.2013 N А65-19605/2012, ФАС Западно-Сибирского округа от 20.03.2013 N А27-14359/2012 и ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.08.2012 N А33-20275/2011).

Пример. Индивидуальный предприниматель Н.И. Савченко (1980 года рождения) с 1 апреля 2014 года уходит в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Доходы за 2014 год не превысят 300 000 руб. Рассчитаем суммы страховых взносов, которые предприниматель должен перечислить в бюджет ПФР и ФФОМС за свое страхование. В данном случае индивидуальный предприниматель вел свою профессиональную деятельность только три месяца.

Соответственно за 2014 год в Пенсионный фонд РФ предприниматель должен будет заплатить 4332,12 руб. (5554 руб. х 3 мес. х 26%), в том числе:

— на страховую часть трудовой пенсии — 3332,4 руб. (5554 руб. х 3 мес. х 20%);

— накопительную часть трудовой пенсии — 999,72 руб. (5554 руб. х 3 мес. х 6%).

В ФФОМС индивидуальный предприниматель за 2014 год должен перечислить страховые взносы в размере 849,76 руб. (5554 руб. х 3 мес. х 5,1%).

Теперь вернемся к вопросу документального подтверждения факта отсутствия предпринимательской деятельности в отдельные периоды.

В Законе N 212-ФЗ нет ни слова о том, какие документы могут потребоваться индивидуальному предпринимателю. Поэтому обратимся за разъяснениями к контролирующим органам.

Минтруд России в письме от 06.03.2013 N 21-1/10/2-1253 указал, что в целях освобождения от уплаты страховых взносов коммерсанты могут представить в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заверенные налоговым органом копии декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) или декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением специального режима налогообложения (декларация по УСН или ЕСХН).

А вот индивидуальным предпринимателям, которые применяют систему налогообложения в виде ЕНВД, декларация по единому налогу вряд ли сможет подтвердить факт того, что деятельность не велась. Ведь объектом обложения ЕНВД является вмененный, то есть потенциально возможный, доход налогоплательщика (п. 1 ст. 346.29 НК РФ). Следовательно, "вмененщики" отражают в декларации вмененный, а не фактически полученный доход. Поэтому даже если в каком-либо квартале деятельность не велась, они все равно подают в налоговую инспекцию декларацию с суммой единого налога к уплате.

Отсюда вывод: получить освобождение от уплаты не только страховых взносов, но и единого налога на вмененный доход можно, только подав в налоговую инспекцию заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД. Об этом — письма Минфина России от 03.07.2012 N 03-11-06/3/43, от 02.07.2012 N 03-11-11/196, от 23.04.2012 N 03-11-11/135 и ФНС России от 10.10.2011 N ЕД-4-3/[email protected], информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157.

Снявшись с учета в качестве "вмененщика", индивидуальный предприниматель автоматически будет признан плательщиком НДФЛ. Соответственно в подтверждение того, что деятельность в том или ином периоде им не велась, он сможет представить "нулевую" декларацию по форме 3-НДФЛ.

Также Минтруд России в своем письме от 06.03.2013 N 21-1/10/2-1253 отметил, что в целях освобождения от уплаты страховых взносов индивидуальные предприниматели могут использовать документы, являющиеся основанием для подтверждения страхового стажа. Перечень таких документов содержится в Правилах подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 N 555.

По нашему мнению, подтвердить факт неведения деятельности коммерсанты могут и кассовой книгой. Ведь ИП обязан соблюдать порядок ведения кассовых операций в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12.10.2011 N 373-П. А согласно данному Положению для учета поступающих в кассу наличных денег индивидуальный предприниматель должен вести кассовую книгу установленной формы. Но все же список необходимых подтверждающих документов лучше уточнить в своем отделении Пенсионного фонда РФ.

В заключение отметим лишь следующее. Для освобождения от уплаты страховых взносов подтверждающие документы нужно представлять только в территориальный орган ПФР Подавать аналогичный пакет документов в территориальный орган ФОМС не требуется. Связано это с тем, что контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на обязательное медицинское страхование осуществляют именно ПФР и его территориальные органы (ст. 3 Закона N 212-ФЗ).

"Бухгалтерия ИП", N 3, март 2014 г.

*(1) См. статью "Какие изменения в законодательстве нужно учесть ИП в своей работе в 2014 году?" // Бухгалтерия ИП, 2014, N 1. — Примеч. ред.

*(2) Взносы в ФСС РФ индивидуальные предприниматели платят, только вступив в добровольные отношения по обязательному социальному страхованию.

Журнал "Бухгалтерия ИП"

"Бухгалтерия ИП" — единственный журнал для индивидуального предпринимателя и его бухгалтера. Обеспечивает бесплатную правовую поддержку посредством нормативно-правовых документов, сервисов, шаблонов, консультаций.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ N ФС77-33405 от 09.10.2008 г.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Платить всегда, платить везде, до дней последних?

Да, как сказал Сергей Васильевич, суды в последнее время постоянно ищут оснований, позволяющих избежать применения закона.

Андрей, привет. ты же сам знаешь ответы на риторические вопросы.

это туда — наверх. менять законодательство и уходить от понятия социальной справедливости

На мой взгляд не юриста, странно сравнивать общественно опасный поступок — управление ТС в состоянии опьянения, и беспечность страхователя в оставленнии документов в машине при угоне.

Да, но мотивировка судов, когда они взыскивают выплату в первом случае, должна позволить сделать то же самое и во втором — если уж придерживаться логики. Т.е. — оставляя за скобками вопрос, должен ли вообще страховщик платить в случае угона с документами — получается, что в первом случае суды как-то не верно трактуют закон.

Как юрист, остаивающий права страхователей, ты можешь попробовать от себя лично ответить на 2 и 3 вопросы… Ведь «социальная справедливость» это всегда некий компромисс между различными точками зрения.

Сейчас вопрос не в том, какие риски страхователь и страховщик включили в договор, а какие нет. Вопрос во влиянии действий самого страхователя на наступление страхового случая. Сегодня суды трактуют Закон так, что не платить можно только в случае прямого умысла в повреждении собственного имущества.

А есть социальная справедливость в том, чтобы страховщики платили за все остальные действия страхователя? Ещё один пример: преступник скрывается от полицейской погони на застрахованной машине — надо платить по каско за пулевые отверстия? И таких примеров можно привести множество…

Суды и есть закон в нашей стране, а то что страховщики как то по своему пытаются законы трактовать (вернее трактовать только в свою пользу) в суде как раз и выясняется.

Я как раз не хочу «трактовать закон в свою пользу». Я хочу написать правила страхования, которые бы соответствовали Закону (точнее — новой трактовке старых норм закона, которую придумали судьи).

Если использовать аргументы судов, то платить надо вообще за любые действия страхователя. Вот Вы использовали термин «общественно опасный поступок» — а в страховом законодательстве нет такого основания для отказа в выплате. А суды что говорят? Раз такое основание Законом не предусмотрено, то и в Правилах страхования страховщик его писать не имеет права.

Вот я и хочу разобраться…

Если Вы — страхователь, то м.б. ответите на 3-й вопрос?

да? а я думал причина смерча бабочка но не паук, а ливень — так это жаба

2 Андрей Знаменский: страхователь вообще неготов платить — ни за что

Уважаемый Андрей Борисович!

Сделаете тариф неподъемным для обывателя, что ж потеряете рынок, на чем (на ком) будете зарабатывать? (Согаз не в счет )

Да и всегда найдется страховщик который предложит адекватный тариф.

2. Если платить надо, то соответствует ли интересам общества такое «полное» страхование (с покрытием в том числе и всех случаев грубой неосторожности)?

=== сами страхователи не смотрят ни на что кроме цены. за редчайшим исключением (см выше про общество и индивидуумов). Если у страхователя не будет возможности сэкономить (т.е. стоимсть страховки у всех будет примерно одинаково равновысокой) то платить он за страховку будет.

но и требовать будет за каждый чих выплату.

то что это заколдованный круг не раз озвучивалось где только можно.

как из него выйти я не знаю без серьезного изменения законодательства. изменять правила без изменения законодательства — сизифов труд.

Могу дать оценку тарифа для продукта «Платим за всё вообще без справок»:

На первый год страхования — 22-25%;

На второй год — повыше, как только мошенники поймут, что страхователи согласились за них платить.

Потерей рынка меня не испугаете — кому он нужен такой-то рынок?

Спасибо за ответы.

Ответ на 2-й вопрос несколько удивил, но каждый имеет право на своё мнение о «социальной справедливости»

По остальному — надеюсь 5-й вопрос будет услышан теми, кто думает «о будущем страхового рынка в России».

чуть не в тему. Эрго. ОСАГО. недоплата около 40000. первый раз у меня к слову иск к Эрго. результат суда — 40000 плюс 20000 штрафа плюс представительские 10000 плюс за свою экспертизу 8000 плюс 2000 моралки.

внимание вопрос — сумма расходов СК ровно на 100% больше. кому он нужен такой-то рынок?

Сергей! Спасибо за крайне уместный комментарий! Жаль, что мы сейчас говорим об основной проблеме каско в России, а не об основной проблеме ОСАГО…

Я перешлю твой вопрос московским коллегам, возможно, они смогут дать тебе обоснованный ответ.

я просто к слову тут написал про ОСАГО. прям вот на языке завертелось когда прочитал про «кому он нужен» ) сорри что не в тему. а вопрос мой риторический — не стоит его никому пересылать

предлагаю ввести мораторий на автоКАСКО и ОСАГО на 3 года как ответную меру на решения судов и требований застрахованных

Прохожий, заодно предложите ген.директорам и директорам филиалов СК поискать новые места работы, либо сократить з/п и бонусы на 70% )

предлагаю всем поискать новые места работы.

не, ))

Хотите проверить адекватность тарифа в 25% с независимой стороны?

Поинтересуйтесь, за какую сумму любой автосалон будет готов предоставить Вам годовую услугу «Абонемент на ремонт» для новой машины. Учтём, что гарантийный ремонт они уже включилив стоимость машины, т.ч. ремонтировать будут по всем остальным случаям — по факту любого повреждения.

А стоимость рисков угона и полной гибели потом приплюсуем…

Стоимость страховки сегодня уже и так запредельная. Поэтому при повышении цены мы увидим, насколько неэластичен спрос — страховаться прекратят очень многие.

Он приносит вред массе окружающих — из-за этого всем остальным поднимут стоимость по договорам страхования. Он просто вредитель тогда.

Не надо ставить знак равно между пьяным водителем и водителем, оставившим документы в машине. Это равносильно страховая компания и МММ (мнение страхователей).

вот! причинно-следственных связей не знаете, а беретесь страховать от стихийных бедствий! ))

поставили в тупик… нужна квалифицированная ведьма

поскольку суды, включая верховный, решили поупражняться в теории верояностей, надо бить их, как говорится, той же монетой!

итак, в правилах страхования надо иметь 2 риска угона: один — угон с документами, другой — без документов. с разной ценой естественно. в суд предъявлять статистические расчеты нетто-премии для того и для другого варианта. наглядно и бесспорно.

согласен. нужна. надо подбирать из местных кадров, знакомых с локальной флорой и фауной)

вообщем вспомнилось нетленное:

Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Нельзя приравнять уголовно наказуемы поступок (управление автомобилем в нетрезвом состоянии) и халатность(заметьте себе, даже не преступную(. ), конечно, если не будет доказан факт мошеничства). Это, скажем так, риторика средних веков, когда школяры могли связать два абсолютно различных явления и доказать, что они суть одно и то же.

отправить их на переподготовку с последующей переатестацией.

Уважаемый коллега! данный тезис «портфель должен быть безубыточен (в смысле положительно технического результата) по КАЖДОМУ клиенту» впервые в моей практике всплыл в 2005 году и до сих пор вызывает некоторое недоумение… может кто развеет?

Страхование это вероятность и случайность. Если этих двух факторов нет то и страхования нет.

Вероятность есть даже по зеленым человечкам, следовательно из 100 страхователей не может быть 100 безубыточных. Тем более из 1000 и тем более из 10 000. Это математика.

Если андеррайтер этого не понимает и требует подобные глупости, то его место… догадайтесь где.

Это решается очень просто — 50/ мотивации андеррайтеров зависит от валовки, 50/ от прибыи в рублях. Портфель сразу становится очень хорошим и понятным для продавцов и для хозяев компании.

«что есть такие предложения?»

Не нашли? Удивительно, правда? Ведь всем известно, что страховщики жируют и зарабатывают на бедных автовладельцах. А тут просто золотая жила для автосалонов — и ни один не предлагает такую простую услугу! Но Вы ещё поищите — вдруг кто и согласится… Заодно и адекватную цену узнаете.

Не надо? А почему? Есть законодательство, есть судебные решения с аргументацией в пользу страхователя — по ним все эти случаи с точки зрения страхования абсолютно одинаковы!

Акционеры хотят что бы все убыточные зеленые человечки страховались в других компаниях и их мало волнует вероятность…

Если оплаты нет, по урегулированию убытка, то по Вашему определению, Андрей Борисович, можно подвести страховую компанию под мошенничество.

С точки зрения страхования не одинаковы случаи, которые Вы указываете…

А Вы когда-нибудь видели аттестацию сотрудников страховых компаний? Пора ФСФР проводить аттестации сотрудников страховых компаний, как на рынке ценных бумаг.

Пример с «Авангардом» прекрасно помню… с него-то всё и начиналось.

Про инструменты страховщика в другой раз разберёмся с теми, кто их не использует… и накажем. Также и ваших андеррайтеров…

Может пункты в ГК или в УК укажите, что подтверждают Ваши тезисы? Я ведь не юрист, а скорее технолог-методолог Мне главное знать как правильно поступать, а я уж «подкручу-настрою»…

В ЦБ РФ есть правило утверждать руководителей филиалов страховых компаний, есть подозрение, что дорого обойдется эта процедура для страховых компаний. А до 2015 года грозит интеграция ФСФР в ЦБ РФ…

Действительно, если его полицейские прострелили, то это не ДТП (хотя правозащитники будут с Вами несогласны исходя из определения ДТП в Законе о БДД). А вот если страхователь, уходя от полицейской погони, протаранил 10 автомобилей, то тут ему по каско, естественно, платить надо, т.к. это ДТП. А таранил он их без умысла причинить вред своему автомобилю, а исключительно с целью проехать мимо…

Салону хватает работы, их хлеб продажи машин, за техническую исправность которых они по большому счету не несут ответсвенности, все риски производителя. По сути они(салоны) посредники.

Андрей Борисович, и ваших тоже ) накажите.

Осмелюсь предположить, что Вы мало знакомы с работой автосалона… Продажи машин уже давно не их основной источник дохода.

Ладно, будем считать, что раз других предложений нет, т.ч. 22-25% это самый адекватный тариф на сегодняшний день. Как в рекламе: «Если найдете где-нибудь дешевле, чем у нас — идите к ним!»

Как же не связаны? Если бы он не ехал, а стоял, то в него бы и не стреляли, чтобы остановить. Очевидно, что повреждения связаны с движением транспортного средства…

Андрей, Вы передергиваете))).

Проблем на самом деле и вопросов очень много.

Где четко прописать, что явлется исключением из страхового покрытия или по другому не явлется страховым случаем и в этих случаях Страховщик на законных основаниях сможет отказывать Страхователю в страховой выплате.

А вот перечень таких исключений должен быть конечным и не давать возможности Страховщикам «мухлевать» с отказами или занижением сумм страховых выплат.

Ее то же надо прописать в ГК в 48 главу и в Закон о страховом деле.

А это господа не законное обогащение и мошенничество, которое будет сложно доказать, если только не найдут проданное ТС «налево», а это вряд ли в нашей стране возможно…

интересно былобы посмотреть на подобную аттестацию)))))

изначально неплохо было бы сотрудников ФСФР проаттестировать)))

Вадим, я не передёргиваю…

Мы оба работаем в страховании уже много лет, чтобы знать не только текущие проблемы, но и причины их возникновения.

Мой пост и мои предложения в нём как раз и направлены на устранение причин многочисленных проблем.

Ещё раз рекомендую перечитать все решения судов (включая Обзор ВС) — нет в них ни слова про увеличение вероятности наступления страхового случая. Суды утверждают, что факт страхового случая вообще не должен зависеть от действий страхователя. Почитайте комментарии юристов в этой ветке — Вы убедитесь, что так думаю не только я…

А вот последствия такого подхода я как раз и привожу.

Я не хочу никаких «выкрутасов в договорах». Пусть ФСФР (или кто-то ответственный) чётко скажет: «Надо платить за всё (включая пьяных)» или наоборот «За это платить не надо, т.к. . »

Изменить ГК практически нереально.

Решить вопрос с «неосторожностью» страхователя можно путем внесения изменений в ЗоСД. Туда же можно и франшизу добавить…

Но я представляю, сколько копий будет сломано, пока смогут договориться о том, при какой неосторожности страхователю надо платить, а где можно отказать в выплате…

Они не используют понятие «вероятность», а называют это «фактом».

Не буду долго рассуждать, что к такой ситуации привело многолетнее поведение страховщиков на рынке…

некоторые организации совместно с судами организуют семинары, семинары-совещания для судей по определенным правовым тематикам…

В ВСС или ССР хоть кому-то приходила такая мысль. Мне кажется, не надо все списывать на полит.указ сверху, как говорят тут некоторые собесденики.

Корректировка судебной политики по многим нюансам возможна — яркий пример тому позиция Мособлусуда о том, что ЗПП не распространяется на отношения СК с потерпевшими по ОСАГО…

И что? В чём аргумент против того, что я написал выше?

Вывод-то прост: Сегодня несовершенство законодательства (или судебной системы) позволят принимать решения исключительно в пользу ОТДЕЛЬНЫХ страхователей. Но это «палка о двух концах» — последствия таких решений могут быть разрушительными для всей системы страхования. А расплачиваться в конечном итоге будут сами страхователи…

А законодательство кто продвигал, Похмелкин?))) А тарифы, кстати?

С одной стороны, Вы правы, когда говорите о «многолетнем поведении страховщиков». Страховщики платили по определенным правилам много лет во многом опираясь на зарубежный опыт (или опыт Госстраха). Кстати про Госстрах — почитайте Условия страхования советских времен и задайтесь вопросом, почему даже при Советской власти в Условиях было множество исключений, при которых страховщик не платил, а теперь мы считаем, что он должен платить за всё?

А главное — кто-то хоть раз за последние 20 лет (с момента принятия ГК) сказал однозначно — за это нужно платить, а за это нет? Почему практика изменилась только в последнее время? И не надо меня убеждать, что не было «заказа сверху», а это лишь заслуга бравых правозащитников. «Не верю!» (с) Станиславский.

М.б. Вы готовы дать однозначные ответы на вопросы которые я задал в посте?

Мне доступен другой путь — показать страхователям, что победа над логикой страхования будет пирровой. Платить за все эти новеллы будут они сами, а не страховщики.

А главное пора уже задуматься, что безответственностью мы провоцируем ещё большую безответственность, вплоть до преступной…

«Мне доступен другой путь — показать страхователям, что победа над логикой страхования будет пирровой. Платить за все эти новеллы будут они сами, а не страховщики.

А главное пора уже задуматься, что безответственностью мы провоцируем ещё большую безответственность, вплоть до преступной…»

Они прочитали, подумав про себя «ну нам же лучше, а конкуренция ставки не даст поднять»

а тенденция так и будет сохраняться, если страховщики не будут активно отстаивать свою позицию, в том числе консолидированно, в том числе путем выработки общего понимания с законодательной, судебной властью, а также исполнительной (ФСФР, Минфин)…

а то все напоминает актуальную тему:

— Вы нам Акт Магнитского?

— тогда мы Вам чего-нибудь взамен контру…

а страдают прежде всего в результате люди., в нашем с Вами случае потребители…